He Meixin, Yu Yongyi,
Hu Shengliang

Triangle Mini


He Meixin, Yu Yongyi,
Hu Shengliang

An adaptation of Hu Shengliang furniture, Triangle Beast. Reducing the size it becomes a small shelf for your desk.


  • Gdut
  • Esdir
  • Esdap
  • CC

备案号:粤ICP备15059883号-5  广东工业大学-艺术与设计学院 Design by Ana Rita Izquierdo